Polityka prywatności

Polityka prywatności Akademii EVISA
Ochrona prywatności klientów, których dane używane są do komunikacji i współpracy to dla nas priorytet. Polityka wyjaśnia, jakie informacje otrzymujemy i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Informacje osobowe
Informacje osobowe to wszystkie informacje, na podstawie, których można zidentyfikować klienta t.j.: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu itp. Informacje osobowe podlegają ochronie i nie są przez nas nikomu udostępniane, chyba, że klient wyrazi na to zgodę na piśmie. Wyjątkiem może być żądanie władz lub w związku z powództwem. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany, że taki przypadek miał miejsce, o ile nie będzie to zakazane przez prawo.

Zbieranie informacji na temat klienta i ich wykorzystanie
Informacje na temat klienta pozyskiwane są w następujący sposób: 
- Gdy klient przekazuje je nam bezpośrednio wypełniając stosowny dokument na szkoleniach/warsztatach.
- Gdy klient zwraca się do nas korzystając ze strony internetowej www.evisa.pl lub wysyłając do nas SMS lub maila.
Otrzymane informacje osobowe wykorzystywane są do informowanie klientów o świadczonych usługach i oferowanych produktach
w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz kultury bezpieczeństwa:

- Warsztaty i szkolenia.
- Usługi doradcze.
- Usługi audytorskie.
-Projekty wdrożeniowe i doskonalące.

Przechowywanie i zabezpieczenie informacji osobowych klientów.
Podejmujemy konieczne środki techniczne i proceduralne, aby chronić dane osobowe klientów. Komputer i pliki chronione są hasłami. Gdyby jednak doszło do naruszenia bezpieczeństwa informacji osobowych, klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany. Informacje osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia celu, w którym zostały one zebrane. Kiedy nie jest to już konieczne, informacje osobowe zostają usunięte, o ile właściwe prawo nie przewiduje obowiązku ich dłuższego przechowywania.

Zmiana polityki prywatności lub zasad prywatności.
W przypadku wprowadzania zmian zostaną one opublikowane w stosownym komunikacie na naszej stronie www.evisa.pl.  Aby ułatwić zapoznawanie się ze zmianami, datę ich wejścia w życie podamy  w tym samym komunikacie.

Kontakt
W celu sprawdzenia lub skorygowania swoich danych lub pytań dotyczące polityki prywatności proszę o kontakt:
Jerzy Karczewski, tel. 604-109829, e-mail: jerzy.karczewski@evisa.pl.

Mysiadło,21 maja 2018